ร้อยตรีระฆัง Mascot การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 64


 

         หน้าหลัก กีฬา ทบ. ครั้งที่ 67
         การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก
            - ประวัติ / เกียรติประวัติของหน่วย
            - ตารางการแข่งขัน 
            - ประธานการแข่งขันกีฬาประจำวัน
            - สนามการแข่งขัน
            - สรุปผลการแข่งขัน
            - ที่พักนักกีฬา :: คณะกรรมการ
            - การบริการ / ติดต่อประสานงาน 
         ทำเนียบนักกีฬาอาวุโส
         นักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น 2
         สัญลักษณ์ของการแข่งขัน Mascot
         รายละเอียดการแข่งขันกีฬา 23 ชนิด
         แหล่งรวมดาวน์โหลดข้อมูล 
       .  กำหนดการปฏิบัติการแข่งขันกีฬาฯ
            - พิธีเปิดฯ (3 ก.พ.60) .
            - พิธีปิดฯ (8 ก.พ.60) 


        
           ฉบับประจำวันที่ 4 มี.ค.60
           ฉบับประจำวันที่ 5 มี.ค.60 
           ฉบับประจำวันที่ 6 มี.ค.60 
           ฉบับประจำวันที่ 7 มี.ค.60 


           วีดีทัศน์ต้อนรับเข้าสู่เมืองราชบุรี
           ประวัติกรมการทหารช่าง
           ประวัติค่ายภาณุรังษี / ค่ายบุรฉัตร
           ประวัติค่ายศรีสุริยวงศ์
           จังหวัดราชบรี/ศาลหลักเมืองราชบุรี
           แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร
           เพลงมาร์ช กีฬากองทัพบก
           สารจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
         - พล.อ.เฉลิมชัย   สิทธิสาท (ผบ.ทบ.)
         - พล.ท.จักรชัย   โมกขะสมิต (จก.กช.)
         - พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย (จก.สก.ทบ.)
           นักกีฬาอาวุโส
              - พล.ต.ณัชรพงศ์   ครุฑธา
           นักกีฬาวิ่งคบเพลิง
              - จ.ส.อ.นพดล   สิทธิวิรัช
              - จ.ส.อ.ศุภฤกษ์   กิ้มทอง
              - ส.อ.รัถเดช   น้อยเจริญ
              - ส.อ.วรพล   นุ่มเออ

Live Score การแข่งขันกีฬากอล์ฟ
โหลดไฟล์สูจิบัตร PDF
กำหนดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม....
แผนผังที่พัก/สนามการแข่งขันฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กีฬา ทบ. ครั้งที่ 64

เฟสบุ๊ค....
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  

                 ๏   กองทัพบกได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยทหารทั่วกองทัพบก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา โดยในช่วงแรกๆ จะเป็นการแข่งขันโดย
ไม่มีการคิดคะแนน และสนามแข่งขัน คือ หน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จนถึงครั้งที่ 15 ปี พ.ศ.2507 เริ่มมีการคิดคะแนนเป็นปีแรกกองพลทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยานเป็นหน่วยชนะเลิศ กีฬากองทัพบกได้มีการพัฒนามาโดยลำดับจนถึงครั้งที่ 34 เมื่อปี 2527 กีฬากองทัพบกได้ย้ายไปจัดการแข่งขันในส่วนภูมิ
ภาค เป็นปีแรก ณ กองทัพภาคที่ 2 จว.นครราชสีมา จากนั้นก็ได้หมุนเวียนไปจัดแข่งขันตามกองทัพภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เนื่องจากหน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขัน
มีจำนวนมาก  จึงได้มีการปรับจัดแบ่งกลุ่มการแข่งขันใหม่โดยรวมหน่วยต่างๆ เข้าด้วยกัน จัดเป็น 8 กลุ่ม ในการแข่งขันครั้งที่ 45  ปี พ.ศ. 2538  ซึ่งกรมการ
ทหารช่างเป็นเจ้าภาพโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ และกำหนดสีเสื้อประจำกลุ่ม ดังนี้ .-
                            กลุ่มที่ 1 กองทัพภาคที่ 1    สีบานเย็นขลิบเหลือง       
                            กลุ่มที่ 2 กองทัพภาคที่ 2    สีบานเย็นขลิบกรมท่า
                            กลุ่มที่ 3 กองทัพภาคที่ 3    สีฟ้าขลิบม่วง 
                            กลุ่มที่ 4 กองทัพภาคที่ 4    และกลุ่มค่ายธนะรัชต์ สีน้ำเงินขลิบแดง
                            กลุ่มที่ 5 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ    สีดำ – ฟ้า
                            กลุ่มที่ 6 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก    สีฟ้าขลิบเหลือง
                            กลุ่มที่ 7 กลุ่มยุทธบริการ    สีเขียวขลิบเหลือง
                            กลุ่มที่ 8 กองทัพบกส่วนกลาง กลุ่มอดิศรและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    สีฟ้าขลิบขาว

                 ๏   ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยสมาชิกในกลุ่มที่ 4 เดิมประกอบด้วย ทภ.4 และกลุ่มค่ายธนะรัชต์ (ซึ่งกลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประกอบด้วย ศร. , พล.ร.15 , พล.ร.16 และ รร.งนส.ทบ.) จากการประชุมคณะกรรมการกีฬา ทบ. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 18 ส.ค.58 เวลา 0930 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสร ทบ.(ส่วนกลาง) วิภาวดี โดยมี ผช.ผบ.ทบ.(1) ประธาน คกฬ.ทบ. เป็นประธานประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่เป็น
สมาชิก ภายในกลุ่มการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปให้ ศร. และ รร.นส.ทบ. เดิมเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ 4 เปลี่ยนเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ 8 เนื่องจาก ศร. และ รร.นส.ทบ. เป็น นขต. ของ ยศ.ทบ. ต่อมา ผบ.ทบ.(ผช.ผบ.ทบ.2) รับคำสั่งฯ ได้อนุมัติหลักการเปลี่ยนแปลงหน่วยสมาชิกกลุ่มการแข่งขัน
กีฬาภายใน ทบ. ตามหนังสือ กพ.ทบ.ที่ต่อ กห 0401/5535 ลง 31 มี.ค.59 สรุปได้ดังนี้.-
                            1.ให้ ศร. และ รร.นส.ทบ. เดิมเป็นสมาชิกกลุ่มที่ 4 เปลี่ยนเป้นกลุ่มที่ 8 เนื่องจาก ศร. และ รร.นส.ทบ. เป็น นขต.ยศ.ทบ.
                            2.เดิมกลุ่มที่ 4 ได้แก่ ทภ.4 และกลุ่มค่ายธนะรัชต์ เปลี่ยนเป็นกลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย ทภ.4 และ พล.ร.15 (นขต.ทบ. ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ ทภ.4 ) นั้น เนื่องจากกลุ่มค่ายธนะรัชต์ ซึ่งประกอบไปด้วย ศร. และ รร.นส.ทบ. ได้เปลี่ยนไปเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ 8 และ พล.ร.16 ปัจจุบันไม่มีหน่วยนี้แล้ว
ภายใน ทบ. ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปดังนี้.-
                            กลุ่มที่ 1 กองทัพภาคที่ 1     
                            กลุ่มที่ 2 กองทัพภาคที่ 2    
                            กลุ่มที่ 3 กองทัพภาคที่ 3   
                            กลุ่มที่ 4 กองทัพภาคที่ 4  และกองพลทหารราบที่ 15
                            กลุ่มที่ 5 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
                            กลุ่มที่ 6 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และกลุ่มพหลโยธิน
                            กลุ่มที่ 7 กลุ่มยุทธบริการ
                            กลุ่มที่ 8 กองทัพบกส่วนกลาง กลุ่มอดิศร และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

                 หมายเหตุ
                            1. กลุ่มพหลโยธิน ประกอบด้วย ศูนย์การทหาปืนใหญ่, กองพลทหารปืนใหญ่ และศูนย์การบินทหารบก
                            2. กลุ่มกองทัพบกส่วนกลาง ประกอบด้วย
                                 2.1 สำนักผู้บังคับบัญชา และกรมฝ่าเสนาธิการ - สำนักงานเลขานุการกองทัพบก - กรมกำลังพลทหารบก - กรมข่าวทหารบก
- กรมยุทธการทหารบก - กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก - กรมกิจการพลเรือนทหารบก - สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
                                 2.2 กรมฝ่ายกิจการพิเศษ - กรมสารบรรณทหารบก - กรมการเงินทหารบก - กรมจเรทหารบก - กรมสารวัตรทหารบก
- สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก - สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก - หน่วยข่าวกรองทางทหาร - กรมสวัสดิการทหารบก
                                 2.3 กรมฝ่ายยุทธบริการ - กรมพลาธิการทหารบก - กรมแพทย์ทหารบก - กรมยุทธโยธาทหารบก - กรมการสัตว์ทหารบก
- กรมวิทยาศาสตร์ทหาร ทบ.
                                 2.4 ส่วนการศึกษา - กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศร. , รร.นส.ทบ.) - หน่วยบัญชีการกำลังสำรอง - สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
                            3. กลุ่มอดิศร ประกอบด้วย ศูนย์การทหารม้า และกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

             

                 ๏   ความมุ่งหมายของการจัดการแข่งขัน
                       - ส่งเสริมให้กำลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพบก ได้เล่นกีฬาให้มากที่สุด เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์มีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะทำการรบและปฏิบัติ
ิงานในยามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ
                       - ส่งเสริมให้ทหารรู้จักกติกาในการเล่นกีฬาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง  เมื่อแข่งขันเสร็จ นักกีฬาที่ได้รับชัยชนะจะสามารถเป็นตัวแทนกองทัพบก เพื่อส่ง
เข้าแข่งขันในระดับสูงต่อไป
                       - เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างทหารด้วยกัน

                 ๏   เกียรติประวัติของหน่วย

การแข่งขันกีฬา
ปี พ.ศ.
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ครั้งที่ 1
พ.ศ.2492
ไม่มีการคิดคะแนน
     
ครั้งที่ 2
พ.ศ.2493
ไม่มีการคิดคะแนน
      
ครั้งที่ 3
พ.ศ.2494
ไม่มีการคิดคะแนน
      
ครั้งที่ 4
พ.ศ.2495
ไม่มีการคิดคะแนน
   
ครั้งที่ 5
พ.ศ.2496
ไม่มีการคิดคะแนน
   
ครั้งที่ 6
พ.ศ.2497
ไม่มีการคิดคะแนน
   
ครั้งที่ 7
พ.ศ.2498
ไม่มีการคิดคะแนน
   
ครั้งที่ 8
พ.ศ.2499
ไม่มีการคิดคะแนน
   
ครั้งที่ 9
พ.ศ.2500
ไม่มีการคิดคะแนน
   
ครั้งที่ 10
พ.ศ.2501
ไม่มีการคิดคะแนน
   
      
พ.ศ.2502
งดการแข่งขัน (มีกีฬาแหลมทอง)
         
ครั้งที่ 11
พ.ศ.2503
ไม่มีการคิดคะแนน
   
ครั้งที่ 12
พ.ศ.2504
ไม่มีการคิดคะแนน
   
ครั้งที่ 13
พ.ศ.2505
ไม่มีการคิดคะแนน
   
ครั้งที่ 14
พ.ศ.2506
พล.ปตอ.
สส.
ครั้งที่ 15
พ.ศ.2507
พล.ปตอ.
สส.
ครั้งที่ 16
พ.ศ.2508
พล.ปตอ.
สส.
ครั้งที่ 17
พ.ศ.2509
พล.ปตอ.
สส.
ครั้งที่ 18
พ.ศ.2510
พล.ปตอ.
สส.
ครั้งที่ 19
พ.ศ.2511
พล.ปตอ.
สส.
ครั้งที่ 20
พ.ศ.2512
พล.ปตอ.
สส.
    
พ.ศ.2513
งดการแข่งขัน (มีกีฬาแหลมทอง)
    
ครั้งที่ 21
พ.ศ.2514
สส.
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 22
พ.ศ.2515
สส.
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 23
พ.ศ.2516
สส.
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 24
พ.ศ.2517
สส.
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 25
พ.ศ.2518
สส.
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 26
พ.ศ.2519
สส.
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 27
พ.ศ.2520
สส.
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 28
พ.ศ.2521
สส.
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 29
พ.ศ.2522
สส.
พล.ปตอ. , ขส.ทบ.
ครั้งที่ 30
พ.ศ.2523
ขส.ทบ.
สส.
ครั้งที่ 31
พ.ศ.2524
ขส.ทบ.
สส. , พล.ปตอ .
ครั้งที่ 32
พ.ศ.2525
ขส.ทบ.
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 33
พ.ศ.2526
ขส.ทบ.
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 34
พ.ศ.2527
ทภ.2
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 35
พ.ศ.2528
นสศ.
พล.ปตอ.
ครั้งที่ 36
พ.ศ.2529
นสศ.
ขส.ทบ.
ครั้งที่ 37
พ.ศ.2530
นสศ.
ขส.ทบ.
ครั้งที่ 38
พ.ศ.2531
ทภ.2
ขส.ทบ.
ครั้งที่ 39
พ.ศ.2532
ทภ.2
ขส.ทบ.
ครั้งที่ 40
พ.ศ.2533
ทภ.2
นสศ.
ครั้งที่ 41
พ.ศ.2534
ทภ.2
นสศ.
ครั้งที่ 42
พ.ศ.2535
นสศ.
กลุ่ม 2
ครั้งที่ 43
พ.ศ.2536
นสศ.
กลุ่ม 2
ครั้งที่ 44
พ.ศ.2537
นสศ.
กลุ่ม 1
ครั้งที่ 45
พ.ศ.2538
กลุ่ม 5
กลุ่ม 7
ครั้งที่ 46
พ.ศ.2539
กลุ่ม 5
กลุ่ม 2
ครั้งที่ 47
พ.ศ.2540
กลุ่ม 5
กลุ่ม 3
ครั้งที่ 48
พ.ศ.2541
กลุ่ม 5
กลุ่ม 1
ครั้งที่ 49
พ.ศ.2542
กลุ่ม 2
กลุ่ม 5
ครั้งที่ 50
พ.ศ.2543
กลุ่ม 5
กลุ่ม 2
ครั้งที่ 51
พ.ศ.2544
กลุ่ม 3
กลุ่ม 2
ครั้งที่ 52
พ.ศ.2545
กลุ่ม 3
กลุ่ม 5
ครั้งที่ 53
พ.ศ.2546
กลุ่ม 5
กลุ่ม 2
ครั้งที่ 54
พ.ศ.2547
กลุ่ม 5
กลุ่ม 1
ครั้งที่ 55
พ.ศ.2548
กลุ่ม 2
กลุ่ม 5
ครั้งที่ 56
พ.ศ.2549
กลุ่ม 5
กลุ่ม 2
ครั้งที่ 57
พ.ศ.2550
กลุ่ม 5
กลุ่ม 2
ครั้งที่ 58
พ.ศ.2551
กลุ่ม 5
กลุ่ม 2
ครั้งที่ 59
พ.ศ.2552
กลุ่ม 2
กลุ่ม 1
ครั้งที่ 60
พ.ศ.2553
กลุ่ม 2
กลุ่ม 5
ครั้งที่ 61
พ.ศ.2554
กลุ่ม 2
กลุ่ม 1
ครั้งที่ 62
พ.ศ.2555
กลุ่ม 2
 กลุ่ม 1
ครั้งที่ 63
พ.ศ.2556
กลุ่ม 2
กลุ่ม 1
ครั้งที่ 64
พ.ศ.2557
กลุ่ม 2
 กลุ่ม 1
ครั้งที่ 65
พ.ศ.2558
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
ครั้งที่ 66
พ.ศ.2559
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2